عطر بعد از سیگار

نیم پرتقالی نشسته 

بر صندلی ماشین

تا بپاشم بر خود 

بعد از سیگار .

و دروغی شود در همین نزدیکی

 که پدر مرا بو نکشد.

پدرم معتاد نمی شود

از بوی پیراهنم

عطر لای دو انگشتم.

همیشه اینجا که میرسم

پرتقال میخورم.

خدا را شکر  پدر هیچوقت پرتقال نمی خورد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
بی.شودساک

چه زیبا نقل کردی قصه بچه های سیگاری شمال را.که پرتقال معشوقه شان می شود در پاییز و زمستان