منطقه شنای بانوان

تیرک های به صف شده

از ساحل تا آب

با اندام نخ آلود و پرده های منجمد شناور در باد

پسری خیر مانده

 ماهها

بر آ ن گستره ی کوچک

و تابلویی ایستاده کنارش

"منطقه ی شنای بانوان"

 ...اما...

من دیده ام شنای دختران تابستان را

و اندام لخت و منحنی های تکیده بر ساحلشان را

در  قاب کوچک موبایل پسران شهر

از مخفی لای دو پای دختری خائن... 

/ 0 نظر / 18 بازدید